Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, 
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie/supervisie). 
  • Voor de financiële administratie; om een factuur te kunnen opstellen. 
  • Uw emailadres wordt gebruikt voor correspondentie of toezenden van de facturen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 20 jaar bewaard. 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

  • uw naam, adres en geboortedatum 
  • de datum van de behandeling 
  • een korte omschrijving van de behandeling (psychosociaal consult) en behandelcode 
  • de kosten van het consult 

Als u vragen heeft over een aspect van mijn privacyverklaring kunt u contact met mij opnemen.